Het inboeken van de beginbalans wordt in principe geheel automatisch door Unit 4 Multivers uitgevoerd als u een boekjaar (voorlopig) afsluit met de optie ‘Doorboeken complete beginbalans’. U hoeft dan geen handmatige beginbalansboekingen uit te voeren.

Doet u dit niet, dan moet u de beginbalansen voor de verschillende balansrekeningen gaan invoeren. De beginbalans geeft het totaal van alle schulden en bezittingen aan. Dit moet dus na het inboeken in evenwicht zijn. De grootboekrekeningen van de subadministraties ‘Debiteuren’ en ‘Crediteuren’ bevatten de totale bedragen die u te goed hebt van uw debiteuren of die u schuldig bent aan uw crediteuren. Deze totaalsaldi worden niet direct op de beginbalans gezet, maar deze worden samengesteld uit de bedragen die u per debiteur / per crediteur te goed hebt of schuldig bent. Ook de beginsaldi van de kas-, bank- en girorekeningen worden indirect op de beginbalans opgenomen; u moet deze eerst per bankboek, kasboek of giroboek vastleggen.