In de Persoonlijke Assistent kan men een instelling aanmaken die controleert of een artikel de minimale voorraad bereikt heeft. Voor dit artikel geeft UNIT4 Multivers een besteladvies. Is het mogelijk om vanuit dit scherm in de Persoonlijke Assistent een inkooporder te plaatsen? en zo ja, kan deze order dan toegevoegd worden aan een bestaande order?
De eventuele besteladviezen zijn te zien op het tabblad Artikelen. Als men een besteladvies van UNIT4 Multivers wil opvolgen kan de regel geselecteerd worden. Middels de knop ‘Deze Leverancier’ worden alle besteladviezen getoond die, op basis van de artikelen die bestelt moeten worden volgens het advies, die bij dezelfde leverancier besteld kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk om meerdere regels te selecteren. De knop ‘Deze leverancier’ is optioneel. Als het bestellen per regel afdoende is hoeft de knop ‘Deze leverancier’ niet gebruikt te worden. Onder in het scherm wordt de knop ‘Bestellen’ geactiveerd. Klik op deze knop.

Indien er voor dit artikel een voorkeursleverancier geselecteerd is via Onderhoud | Artikel/diensten | tabblad Inkoop | dan zal er een scherm verschijnen met de lopende orders bij de betreffende leverancier. Met de knop ‘Nieuwe order’ kan men vervolgens een gehele nieuwe inkooporder plaatsen bij deze leverancier/crediteur. Men kan er ook voor kiezen om in dit scherm een bestaande order te selecteren en vervolgens te klikken op de knop ‘Gebruiken’. UNIT4 Multivers voegt dan een bestelregel toe aan die order.

Indien er voor het betreffende artikel geen voorkeursleverancier geselecteerd is, kan binnen Unit 4 Multivers ook meteen een Inkooporder aangemaakt worden maar men dient dan nog wel een leverancier/crediteur te selecteren.